Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2022

Happy Feast Day To Our Fathers and Members of The Holy Spirit Choir in December3-12  Fr. Francis Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

27-12  Fr. John Nguyễn Thiên Minh, O.P.

3-12 Francis Xavier Nguyễn Văn Chương

8-12 Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Nguyễn An Kim Loan

8-12 Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Nguyễn Thiên An

8-12 Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Phan Hoàng Kim

8-12 Maria Phan Quang Bảo Trâm

25-12 Emmanuel Nguyễn Công Định