Tìm Kiếm

30 tháng 11, 2023

Happy Feast Day in December To Our Fathers and Members of The Holy Spirit Choir3-12  Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

27-12  Cha Gio-an Nguyễn Thiên Minh, O.P.


3-12 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương

8-12 Đức Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội Nguyễn An Kim Loan

8-12 Đức Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội Nguyễn Thiên An

8-12 Đức Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội Phan Hoàng Kim

8-12 Đức Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội Phan Quang Bảo Trâm

25-12 Em-ma-nu-en Nguyễn Công Định