Tìm Kiếm

20 tháng 5, 2019

Hymns for the Sixth Sunday of Easter - Year C (May 26, 2019)

a) Entrance: ES #121 - “This Day Was Made by The Lord”b) Responsorial Psalm: EM page 164
Psalm 67:2-3, 5, 6, 8

R. O God, let all the nations praise you!
R. Lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R.
   Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. R.

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R.
   Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R.

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R.
   Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phản đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước gì toàn cõi đất kính sợ Người! R.

c) EM #115 - “Alleluia! Alleluia! Alleluia!”

d) Offertory: ES #219 - “Christify”


e) Communion: ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”f) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen”