Tìm Kiếm

11 tháng 3, 2019

Second Sunday of Lent - Year C (Mar 17, 2019)


FIRST READING: Gn 15:5-12, 17-18

A reading from the Book of Genesis
The Lord God took Abram outside and said, "Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so," he added, "shall your descendants be." Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness.
He then said to him, "I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a possession." "O Lord GOD," he asked, "how am I to know that I shall possess it?" He answered him, "Bring me a three-year-old heifer, a three-year-old she-goat, a three-year-old ram, a turtledove, and a young pigeon." Abram brought him all these, split them in two, and placed each half opposite the other; but the birds he did not cut up. Birds of prey swooped down on the carcasses, but Abram stayed with them. As the sun was about to set, a trance fell upon Abram, and a deep, terrifying darkness enveloped him.
When the sun had set and it was dark, there appeared a smoking fire pot and a flaming torch, which passed between those pieces. It was on that occasion that the LORD made a covenant with Abram, saying: "To your descendants I give this land, from the Wadi of Egypt to the Great River, the Euphrates."

BÀI ĐỌC I: St 15,5-12.17-18

Bài trích sách Sáng thế
(5) Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” (6) Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.
(7) Người phán với ông: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” (8) Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?” (9) Người phán với ông: “Đi kiếm cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.” (10) Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. (11) Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.
(12) Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông.
(17) Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. (18) Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau:
“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ song Ai-cập đến Sông Cả, tức song Êu-phơ-rát.”

RESPONSORIAL PSALM: Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14

R. The Lord is my light and my salvation.
R. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?


The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life's refuge; of whom should I be afraid? R.
   Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? R.

Hear, O LORD, the sound of my call; have pity on me, and answer me. Of you my heart speaks; you my glance seeks. R.
   Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan R.

Your presence, O LORD, I seek. Hide not your face from me; do not in anger repel your servant. You are my helper: cast me not off. R.
   Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con. R.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R.
   Tôi vững vàng tin tưởng sẽ thấy được ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy trông cậy vào Chúa. R.

SECOND READING: Phil 3:17-4:1

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians
Join with others in being imitators of me, brothers and sisters, and observe those who thus conduct themselves according to the model you have in us. For many, as I have often told you and now tell you even in tears, conduct themselves as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach; their glory is in their "shame." Their minds are occupied with earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we also await a savior, the Lord Jesus Christ. He will change our lowly body to conform with his glorified body by the power that enables him also to bring all things into subjection to himself.
Therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord.

BÀI ĐỌC II: Pl 3,17-4,1

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tính hữu Phi-líp-phê
(17) Thưa an hem, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. (18) Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki- tô: (19) chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng,và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. (20) Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. (21) Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
(1) Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.

GOSPEL: Lk 9:28b-36

Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. While he was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, "Master, it is good that we are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, "This is my chosen Son; listen to him." After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen.

PHÚC ÂM: Lc 9,28b-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
(28b) Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. (30) Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. (31) Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. (32) Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẵn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. (33) Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. (34) Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. (35) Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (36) Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.