Tìm Kiếm

25 tháng 3, 2019

Hymns for the Fourth Sunday of Lent - Year C (Mar 31, 2019)

a) Entrance: ES #78 - “Led By The Spirit”b) Responsorial Psalm: EM page 92
Psalm 103: 34:2-3, 4-5, 6-7

R. Taste and see the goodness of the Lord.
R. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.


I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the LORD; the lowly will hear me and be glad. R.
   Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. R.

Glorify the LORD with me, let us together extol his name. I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. R.
   Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. R.

Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the LORD heard, and from all his distress he saved him. R.
   Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. R.

c) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”d) Communion: ES #168 - “Taste And See”e) Recessional: ES #76 - “The Glory Of These Forty Days”