Tìm Kiếm

31 tháng 1, 2024

Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Phanxicô Xaviê và Ca Viên trong Tháng Hai


23-02 Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt.
03-02 Vincent Nguyễn Văn Chuyên
10-02 Anna Chu Thị Thiếp
15-02 Tê-rê-sa Lưu Thu Hồng
15-02 Maria Liễu Thúy Hằng
19-02 Maria Nguyễn Thị Thu Thủy
27-02 Maria Nguyễn Thị Ánh Hằng

The Holy Spirit Choir