Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2016

Seventeenth Sunday in Ordinary Time C (July 24, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Seventeenth Sunday in Ordinary Time (July 24, 2016)

First Reading: Gn 18:20-32


In those days, the LORD said: "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great,
and their sin so grave,
that I must go down and see whether or not their actions
fully correspond to the cry against them that comes to me.
I mean to find out."

While Abraham's visitors walked on farther toward Sodom,
the LORD remained standing before Abraham.
Then Abraham drew nearer and said:
"Will you sweep away the innocent with the guilty?
Suppose there were fifty innocent people in the city;
would you wipe out the place, rather than spare it
for the sake of the fifty innocent people within it?
Far be it from you to do such a thing,
to make the innocent die with the guilty
so that the innocent and the guilty would be treated alike!
Should not the judge of all the world act with justice?"
The LORD replied,
"If I find fifty innocent people in the city of Sodom,
I will spare the whole place for their sake."
Abraham spoke up again:
"See how I am presuming to speak to my Lord,
though I am but dust and ashes!
What if there are five less than fifty innocent people?
Will you destroy the whole city because of those five?"
He answered, "I will not destroy it, if I find forty-five there."
But Abraham persisted, saying "What if only forty are found there?"
He replied, "I will forbear doing it for the sake of the forty."
Then Abraham said, "Let not my Lord grow impatient if I go on.
What if only thirty are found there?"
He replied, "I will forbear doing it if I can find but thirty there."
Still Abraham went on,
"Since I have thus dared to speak to my Lord,
what if there are no more than twenty?"
The LORD answered, "I will not destroy it, for the sake of the twenty."
But he still persisted:
"Please, let not my Lord grow angry if I speak up this last time.
What if there are at least ten there?"
He replied, "For the sake of those ten, I will not destroy it."

Bài đọc I: Gen 18:20-32


20 Đức Chúa phán: "Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết." 22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa: "Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?" 26 Đức Chúa đáp: "Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó." 27 Ông Áp-ra-ham lại nói: "Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao? " Chúa đáp: "Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người." 29 Ông lại thưa một lần nữa: "Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm." 30 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm." 31 Ông nói: Con xin mạn phép thưa với Chúa: "Giả như tìm được hai mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ." 32 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao? " Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm."

Responsorial Psalm: Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8


R. Lord, on the day I called for help, you answered me.

R. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.I will give thanks to you, O LORD, with all my heart,
for you have heard the words of my mouth;
in the presence of the angels I will sing your praise;
I will worship at your holy temple
and give thanks to your name.R.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin; giữa chư vị thiên thần con xin đàn ca kính Chúa; hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ và cảm tạ Thánh Danh.R.

Because of your kindness and your truth;
for you have made great above all things
your name and your promise.
When I called you answered me;
you built up strength within me.R.
Ngài vẫn thành tín yêu thương; vì Thánh Danh và lời Ngài đã hứa làm cho muôn vật thật cao cả biết bao. Khi con kêu cứu, Ngài đã đáp lại; Ngài gia tăng nghị lực trong con.R.

The LORD is exalted, yet the lowly he sees,
and the proud he knows from afar.
Though I walk amid distress, you preserve me;
against the anger of my enemies you raise your hand.R.
Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng.

Your right hand saves me.
The LORD will complete what he has done for me;
your kindness, O LORD, endures forever;
forsake not the work of your hands.R.
Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương; công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.R.

Second Reading: Col 2:12-14


Brothers and sisters:
You were buried with him in baptism,
in which you were also raised with him
through faith in the power of God,
who raised him from the dead.
And even when you were dead
in transgressions and the uncircumcision of your flesh,
he brought you to life along with him,
having forgiven us all our transgressions;
obliterating the bond against us, with its legal claims,
which was opposed to us,
he also removed it from our midst, nailing it to the cross.

Bài đọc II: Col 2:12-14


12 Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Alleluia Rom 8:15bc


R. Alleluia, alleluia.
You have received a Spirit of adoption,
through which we cry, “Abba, Father.”
R. Alleluia, alleluia.

Gospel: Lk 11:1-13


Jesus was praying in a certain place, and when he had finished,
one of his disciples said to him,
"Lord, teach us to pray just as John taught his disciples."
He said to them, "When you pray, say:
Father, hallowed be your name,
your kingdom come.
Give us each day our daily bread
and forgive us our sins
for we ourselves forgive everyone in debt to us,
and do not subject us to the final test."

And he said to them, "Suppose one of you has a friend
to whom he goes at midnight and says,
'Friend, lend me three loaves of bread,
for a friend of mine has arrived at my house from a journey
and I have nothing to offer him,'
and he says in reply from within,
'Do not bother me; the door has already been locked
and my children and I are already in bed.
I cannot get up to give you anything.'
I tell you,
if he does not get up to give the visitor the loaves
because of their friendship,
he will get up to give him whatever he needs
because of his persistence.

"And I tell you, ask and you will receive;
seek and you will find;
knock and the door will be opened to you.
For everyone who asks, receives;
and the one who seeks, finds;
and to the one who knocks, the door will be opened.
What father among you would hand his son a snake
when he asks for a fish?
Or hand him a scorpion when he asks for an egg?
If you then, who are wicked,
know how to give good gifts to your children,
how much more will the Father in heaven
give the Holy Spirit to those who ask him?"

Phúc Âm: Lk 11:1-13


1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." 2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."
5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.
8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?

13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"

http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/