Tìm Kiếm

4 tháng 7, 2016

Fifteenth Sunday in Ordinary Time C (July 10, 2016)

Kết quả hình ảnh cho Fifteenth Sunday in Ordinary Time C

First Reading: Dt 30:10-14

Moses said to the people:
"If only you would heed the voice of the LORD, your God,
and keep his commandments and statutes
that are written in this book of the law,
when you return to the LORD, your God,
with all your heart and all your soul.

"For this command that I enjoin on you today
is not too mysterious and remote for you.
It is not up in the sky, that you should say,
'Who will go up in the sky to get it for us
and tell us of it, that we may carry it out?'
Nor is it across the sea, that you should say,
'Who will cross the sea to get it for us
and tell us of it, that we may carry it out?'
No, it is something very near to you,
already in your mouths and in your hearts;
you have only to carry it out."

Bài đọc I: Deut 30:10-14

10 Anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. 11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. 12 Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: "Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành? 13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: "Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?
14 Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành.

Responsorial Psalm: Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37

R. Turn to the Lord in your need, and you will live.
R. Hỡi những ai nghèo hèn hãy đến cùng Chúa, và bạn sẽ được sống.


I pray to you, O LORD,
for the time of your favor, O God!
In your great kindness answer me
with your constant help.
Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness:
in your great mercy turn toward me. R.
Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, đây giờ phúc thi ân, lạy Chúa Trời! Xin đáp lại vì ân cả nghĩa dày vì Chúa vẫn không ngừng ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. R.

I am afflicted and in pain;
let your saving help, O God, protect me.
I will praise the name of God in song,
and I will glorify him with thanksgiving. R.
Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ; Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng. Con sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh Chúa Trời, và dâng lời cảm tạ tán dương Người. R.

"See, you lowly ones, and be glad;
you who seek God, may your hearts revive!
For the LORD hears the poor,
and his own who are in bonds he spurns not." R.
“Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên; người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi! Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.” R.

For God will save Zion
and rebuild the cities of Judah.
The descendants of his servants shall inherit it,
and those who love his name shall inhabit it. R.
Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa Ngưởi cũng tái thiết. Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ và là quê hương xứ sở của những người mến chuộng Thánh Danh. R.

Second Reading: Col 1:15-20

Christ Jesus is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation.
For in him were created all things in heaven and on earth,
the visible and the invisible,
whether thrones or dominions or principalities or powers;
all things were created through him and for him.
He is before all things,
and in him all things hold together.
He is the head of the body, the church.
He is the beginning, the firstborn from the dead,
that in all things he himself might be preeminent.
For in him all the fullness was pleased to dwell,
and through him to reconcile all things for him,
making peace by the blood of his cross
through him, whether those on earth or those in heaven.

Bài đọc II: Col 1:15-20

15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, 16 vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.
17 Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người.
18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
19 Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người,
20 cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

Alleluia Cf. Jn 6:63C, 68C

R. Alleluia, alleluia.
Your words, Lord, are Spirit and life;
you have the words of everlasting life.
R. Alleluia, alleluia.

R. Alleluia, alleluia.
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống;
Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel: Lk 10:25-37

There was a scholar of the law who stood up to test him and said,
"Teacher, what must I do to inherit eternal life?"
Jesus said to him, "What is written in the law?
How do you read it?"
He said in reply,
"You shall love the Lord, your God,
with all your heart,
with all your being,
with all your strength,
and with all your mind,
and your neighbor as yourself."
He replied to him, "You have answered correctly;
do this and you will live."

But because he wished to justify himself, he said to Jesus,
"And who is my neighbor?"
Jesus replied,
"A man fell victim to robbers
as he went down from Jerusalem to Jericho.
They stripped and beat him and went off leaving him half-dead.
A priest happened to be going down that road,
but when he saw him, he passed by on the opposite side.
Likewise a Levite came to the place,
and when he saw him, he passed by on the opposite side.
But a Samaritan traveler who came upon him
was moved with compassion at the sight.
He approached the victim,
poured oil and wine over his wounds and bandaged them.
Then he lifted him up on his own animal,
took him to an inn, and cared for him.
The next day he took out two silver coins
and gave them to the innkeeper with the instruction,
'Take care of him.
If you spend more than what I have given you,
I shall repay you on my way back.'
Which of these three, in your opinion,
was neighbor to the robbers' victim?"
He answered, "The one who treated him with mercy."
Jesus said to him, "Go and do likewise."


Phúc Âm: Lk 10:25-37

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?"
27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."
28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."
29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?"
30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.
31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.
35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?"
37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

http://wwwmigrate.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/